Tarybos, komisijos, darbo grupės

Įstaigos taryba

Įstaigos taryba – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija. Taryba telkia įstaigos pedagogus, tėvus, aptarnaujantį personalą, vietos bendruomenę demokratiniam įstaigos valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems jos interesams:

  • teikia siūlymus dėl įtaigos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
  • pritaria įstaigos strateginiam planui, metinei veiklos programai, vidaus ir darbo tvarkos taisyklėms, kitiems įstaigos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems direktoriaus;
  • teikia siūlymus direktoriui dėl įstaigos nuostatų pakeitimo ar papildymo, įstaigos vidaus struktūros tobulinimo;
  • teikia siūlymus direktoriui dėl įstaigos veiklos tobulinimo;
  • teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo;
  • teikia siūlymus formuojant įstaigos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius; svarsto kitus įstaigos direktoriaus teikiamus klausimus.

Tarybos sudėtis: 

Indrė Gruzdienė                        –                ugdytinio mama, pirmininkė

Bronislava Poškienė                 –                meninio ugdymo mokytoja

Alina Palionienė                             –           direktorės pavaduotoja ugdymui, narė

Lina Abromaitienė                    –                ugdytinės mama, narė

Eglė Lebedienė                          –                ugdytinių mama, narė

Vaida Šeižė                                –                ugdytinio mama, narė

Irena Kompauskienė                 –                auklėtoja, narė

Marius Diliūnas                        –                ugdytinės tėtis, narys

Birutė Gedminienė                   –                auklėtoja, narė

 

Tėvelių aktyvas

1 grupė „Viščiukų“

Erika Junevičienė

Jovita Kirdeikienė

Lina Durienė

2 grupė „Ežiukų“

Eglė Lebedienė

Karolina Girdzijauskienė

Neringa Navickienė

3 grupė „Bitučių“

Asta Astrauskienė

Edita Šimoliūnienė

Eglė Lebedienė

4 grupė „Riešutėlių“

Karolina Girdzijauskienė

Živilė Poškė

Vaida Šeižė

5 grupė „Pelėdžiukų“

Jovita Kirdeikienė

Eglė Lebedienė

Lina Rutkevičienė

Strateginio veiklos plano stebėsenos grupė

Alina Palionienė                          –                pirmininkė, pavaduotoja ugdymui

Edita Lataitienė                           –                auklėtoja

Bronislava Poškienė                   –                auklėtoja

2018-2019 m.m. darbo plano rengimo grupė

Alina Palionienė                          –                pavaduotoja ugdymui

Rima Šilinskienė                         –                logopedė

Irena Kompauskienė                  –                auklėtoja

Antanina Balnionienė                –                auklėtoja

Edita Lataitienė                           –              narė, auklėtoja

Metodinė grupė

Virgilija Adomavičienė               –                pirmininkė, auklėtoja

Alina Palionienė                           –              narė, pavaduotoja ugdymui

Birutė Gedminienė                      –              sekretorė, auklėtoja

Daina Valionytė                            –              narė, auklėtoja

Danutė Petronienė                       –              auklėtoja

Atestacijos komisija

Alina Palionienė          –              pavaduotoja ugdymui, pirmininkė

Birutė Gedminienė       –              auklėtoja, narė

Vilma Jaraitė               –                Pakruojo r. sav. administracijos  švietimo sk. vyr.specialistė, steigėjo atstovė

Danutė Petronienė     –                mokytojų tarybos atstovė, narė

Lina Rutkevičienė      –                mokyklos tarybos atstovė, narė

Vaiko gerovės komisija

Alina Palionienė                 –                    pavaduotoja ugdymui, pirmininkas

Rima Šilinskienė                –                    logopedė, pavaduotojas

Daina Valionytė                 –                    auklėtoja

Dana Lopetienė                  –                    auklėtoja

Zenė Andrejevienė             –                     auklėtoja

Danutė Petronienė             –                    auklėtoja

Karolina Laura Girdzijauskienė –           „Ežiukų“, „Riešutėlių“ gr. ugdytinių mama

Virgilija Adomavičienė       –                  auklėtoja

Živilė Poškė                         –                   “Riešutėlių” grupės ugdytinio mama

Audito darbo grupė

Alina Palionienė         –                pavaduotoja ugdymui, pirmininkas

Rima Šilinskienė        –                logopedė

Dana Lopetienė           –              „Riešutėlių“ grupės auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo programos „Aš sau patinku!“ papildymo darbo grupė

Alina Palionienė                 –                    pavaduotoja ugdymui, pirmininkas

Joana Paužuolienė                –                  auklėtoja

Marius Diliūnas                    –                  auklėtojas

„Geros mokyklos“ idėjų pritaikymo darželyje darbo grupė

Alina Palionienė                 –                   pavaduotoja ugdymui, pirmininkas

Virgilija Adomavičienė      –                    auklėtoja

Rima Šilinskienė                –                    logopedė

Zenė Andrejevienė             –                    auklėtoja