Tarybos, komisijos, darbo grupės

Įstaigos taryba

Įstaigos taryba – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija. Taryba telkia įstaigos pedagogus, tėvus, aptarnaujantį personalą, vietos bendruomenę demokratiniam įstaigos valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems jos interesams:

  • teikia siūlymus dėl įtaigos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
  • pritaria įstaigos strateginiam planui, metinei veiklos programai, vidaus ir darbo tvarkos taisyklėms, kitiems įstaigos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems direktoriaus;
  • teikia siūlymus direktoriui dėl įstaigos nuostatų pakeitimo ar papildymo, įstaigos vidaus struktūros tobulinimo;
  • teikia siūlymus direktoriui dėl įstaigos veiklos tobulinimo;
  • teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo;
  • teikia siūlymus formuojant įstaigos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius; svarsto kitus įstaigos direktoriaus teikiamus klausimus.

Tarybos sudėtis: 

Indrė Gruzdienė                        –                ugdytinio mama, pirmininkė

Bronislava Poškienė                 –                meninio ugdymo mokytoja

Alina Palionienė                             –           direktorės pavaduotoja ugdymui, narė

Lina Abromaitienė                    –                ugdytinės mama, narė

Eglė Lebedienė                          –                ugdytinių mama, narė

Vaida Šeižė                                –                ugdytinio mama, narė

Živilė Poškė                               –                ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja, narė

Marius Diliūnas                        –                ugdytinės tėtis, narys

Birutė Gedminienė                   –                auklėtoja, narė

 

Tėvelių aktyvas

1 grupė „Viščiukų“

Roma Bartkevičiūtė

Giedrė Zemeniūnienė

Roberta Ivanauskienė

Agnė Žalandauskienė

2 grupė „Riešutėlių“

Milda Mateliūnaitė

Ernesta Ibadova

Lina Abromaitienė

3 grupė „Ežiukų“

Eglė Lebedienė

Orinta Brazauskienė

Karolina Girdzijauskienė

4 grupė „Bitučių“

Asta Astrauskienė

Edita Šimoliūnienė

Eglė Lebedienė

5 grupė „Pelėdžiukų“

Vaida Šeižė

Karolina Girdzijauskienė

Sigita Lipinskaitė

Jovita Kirdeikienė

2019-2020m.m. darbo plano rengimo grupė

Alina Palionienė                   –                    pavaduotoja ugdymui, atl.direktoriaus funkcijas

Rima Šilinskienė                   –                    logopedė

Laima Obrikienė                  –                    ikimokyklinio ugdymo mokytoja

2020-2023 m.m. strateginio veiklos plano rengimo darbo grupė

Alina Palionienė                   –                    pavaduotoja ugdymui, atl.direktoriaus funkcijas

Antanina Balnionienė            –                    ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Edita Lataitienė                      –                  ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Virgilija Adomavičienė         –                    ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Joana Paužuolienė                –                    ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Strateginio veiklos plano stebėsenos grupė

Alina Palionienė                   –                    pirmininkė, pavaduotoja ugdymui,atl.direktoriaus funkcijas

Danutė Petronienė               –                    priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Bronislava Poškienė             –                    ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Metodinė grupė

Virgilija Adomavičienė           –                  pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Alina Palionienė                     –                  narė, pavaduotoja ugdymui, atl.direktoriaus funkcijas

Birutė Gedminienė                 –                  sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Daina Valionytė                     –                  narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Danutė Petronienė               –                   priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Atestacijos komisija

Alina Palionienė                     –                  pavaduotoja ugdymui, atl. direktoriaus funkcijas,pirmininkė

Edita Lataitienė                      –                  ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė

Vilma Jaraitė                          –                    Pakruojo raj.sav.adm. švietimo sk. vyr.specialistė, steigėjo atst.

Daina Valionytė                     –                  ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė

Erika Junevičienė                   –                  mokyklos tarybos atstovė, narė

Vaiko gerovės komisija

Alina Palionienė                   –                    pavaduotoja ugdymui,atl. direktoriaus funkcijas, pirmininkas

Rima Šilinskienė                   –                    logopedė, pavaduotojas

Daina Valionytė                   –                    ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Dana Lopetienė                   –                    ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Zenė Andrejevienė             –                       ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Danutė Petronienė               –                    priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Karolina Laura Girdzijauskienė –           „Pelėdžiukų“, “Ežiukų” grupėsugdytinių mama

Diana Anghelenici                –                    sveikatos specialistė

Živilė Poškė                         –                   “Bitučių” grupės ugdytinio mama

Audito darbo grupė

Alina Palionienė                   –                    pavaduotoja ugdymui, atl. direktoriaus funkcijas,pirmininkas

Rima Šilinskienė                   –                    logopedė, pavaduotojas

Dana Lopetienė                     –                  ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Projektinės veiklos vykdymo darbo grupė

Alina Palionienė                   –                    pavaduotoja ugdymui, atl. direktoriaus funkcijas,pirmininkas

Marius Diliūnas                      –                  ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Vaida Diliūnienė                     –                  „Pelėdžiukų“ grupės ugdytinės mama

Vaida Šeižė                           –                  „Pelėdžiukų“ grupės ugdytinio mama

Laima Obrikienė                    –                  ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Iniciatyvų „Darni mokykla“ darbo grupė

Alina Palionienė                   –                    pavaduotoja ugdymui, atl. direktoriaus funkcijas, pirmininkas

Neringa Navickienė             –                    ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Radvilė Abromaitytė            –                    ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Edita Lataitienė                    –                    ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Rima Šilinskienė                   –                    logopedė