Tarybos, komisijos, darbo grupės

Įstaigos taryba

Įstaigos taryba – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija. Taryba telkia įstaigos pedagogus, tėvus, aptarnaujantį personalą, vietos bendruomenę demokratiniam įstaigos valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems jos interesams:

  • teikia siūlymus dėl įtaigos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
  • pritaria įstaigos strateginiam planui, metinei veiklos programai, vidaus ir darbo tvarkos taisyklėms, kitiems įstaigos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems direktoriaus;
  • teikia siūlymus direktoriui dėl įstaigos nuostatų pakeitimo ar papildymo, įstaigos vidaus struktūros tobulinimo;
  • teikia siūlymus direktoriui dėl įstaigos veiklos tobulinimo;
  • teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo;
  • teikia siūlymus formuojant įstaigos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius; svarsto kitus įstaigos direktoriaus teikiamus klausimus.

Tarybos sudėtis: 

Indrė Gruzdienė                        –                ugdytinio mama, pirmininkė

Bronislava Poškienė                 –                meninio ugdymo mokytoja

Alina Palionienė                             –           direktorės pavaduotoja ugdymui, narė

Lina Abromaitienė                    –                ugdytinės mama, narė

Eglė Lebedienė                          –                ugdytinių mama, narė

Jovita Kirdeikienė                    –                ugdytinės mama, narė

Živilė Poškė                               –                ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja, narė

Marius Diliūnas                        –                ikimokyklinio ugdymo mokytojas, narys

Birutė Gedminienė                   –                priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė

 

Tėvelių aktyvas

1 grupė „Viščiukų“

Dalia Zevertienė

Irma Šerkšnė

Inesa Tamulionytė Poškauskienė

2 grupė „Riešutėlių“

Roma Bartkevičiūtė

Giedrė Zemeniūnienė

Roberta Ivanauskienė

3 grupė „Ežiukų“

Eglė Lebedienė

Orinta Brazauskienė

Karolina Girdzijauskienė

4 grupė „Bitučių“

Milda Mateliūnaitė

Ernesta Ibadova

Lina Abromaitienė

5 grupė „Pelėdžiukų“

Asta Astrauskienė

Edita Šimoliūnienė

Eglė Lebedienė

2020-2021 m.m. darbo plano rengimo grupė

Alina Palionienė                   –                    pavaduotoja ugdymui, atl.direktoriaus funkcijas

Laima Obrikienė                  –                    ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Joana Paužuolienė                –                    ikimokyklinio ugdymo mokytoja

2021-2024 m.m. strateginio veiklos plano rengimo darbo grupė

Alina Palionienė                   –                    pavaduotoja ugdymui, atl.direktoriaus funkcijas

Birutė Gedminienė                 –                  priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Rima Šilinskienė                   –                    logopedė

Strateginio veiklos plano stebėsenos grupė

Alina Palionienė                   –                    pirmininkė, pavaduotoja ugdymui,atl.direktoriaus funkcijas

Marius Diliūnas                    –                    ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Bronislava Poškienė             –                    meninio ugdymo mokytoja

Metodinė grupė

Neringa Navickienė               –                    pirmininkė, ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Alina Palionienė                     –                  narė, pavaduotoja ugdymui, atl.direktoriaus funkcijas

Birutė Gedminienė                 –                  sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Daina Valionytė                     –                  narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Bronislava Poškienė            –                   meninio ugdymo mokytoja

Atestacijos komisija

Alina Palionienė                     –                  pavaduotoja ugdymui, atl. direktoriaus funkcijas,pirmininkė

Edita Lataitienė                      –                  ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė

Vilma Jaraitė                          –                    Pakruojo raj.sav.adm. švietimo sk. vyr.specialistė, steigėjo atst.

Daina Valionytė                     –                  ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė

Erika Junevičienė                   –                  mokyklos tarybos atstovė, narė

Vaiko gerovės komisija

Alina Palionienė                   –                    pavaduotoja ugdymui,atl. direktoriaus funkcijas, pirmininkas

Rima Šilinskienė                   –                    logopedė, pavaduotojas

Daina Valionytė                   –                    ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Dana Lopetienė                   –                    ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Neringa Navickienė             –                    priešmokyklinio/ ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Karolina Laura Girdzijauskienė –           „Pelėdžiukų“, “Ežiukų” grupėsugdytinių mama

Diana Anghelenici                –                    sveikatos specialistė

Živilė Poškė                         –                   “Bitučių” grupės ugdytinio mama

Audito darbo grupė

Alina Palionienė                 –                        pavaduotoja ugdymui, atl. direktoriaus funkcijas,pirmininkas

Laima Obrikienė                  –                    ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Dana Lopetienė                     –                  ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Iniciatyvų  kasdienės ir nuotolinės veiklos užtikrinimui darbo grupė

Alina Palionienė                   –                    pavaduotoja ugdymui, atl. direktoriaus funkcijas, pirmininkas

Edita Lataitienė                    –                    ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Birutė Gedminienė               –                    priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Rima Šilinskienė                   –                    logopedė